ZAPISNIK SA  IZBORNE GODIŠNJE SKUPŠTINE

RADIO KLUBA KUTINA

 

Zasjedanje  izborne godišnje Skupštine održane u nedjelju 22.ožujka 2015. godine, s početkom u 10.00 sati, u prostorijama zvjezdarnice Kutina. Crkvena ulica 46.

Izbornu godišnju Skupštinu otvorio je predsjednik Kluba, Milivoj Uroić 9A2RS i predložio

 

D N E V N I  R E D

 

 1. Otvaranje zasjedanja skupštine
 2. Izbor radnih tijela skupštine ( radnog predsjedništva,verifikacijske komisije, zapisničar,ovjerovitelja zapisnika)
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu Radio kluba Kutina te o financijskom i materijalnom poslovanju u 2014.godini.
 5. Izvješće Nadzornog odbora
 6. Rasprava po izvješćima i njihovo usvajanje
 7. Razriješenje starih organa upravljanja
 8. Izbor novih članova u Izvršnom i Nadzornom odboru
 9. Donošenje Odluke o zastupanju kluba ( Hrvatski radioamaterski savez, ZTK  Kutina)
 10. Donošenje Odluke o usvajanju novog Statuta kluba usklađenog s novim Zakonom o Udrugama
 11. Plan i program rada s financijskim planom Radio kluba Kutina za 2015. Godinu
 12. Ostala pitanja

 

Ad.1 Uz pozdravnu rijeć svima prisutnima predlaže dnevni red, a na prijedlog predsjednik Kluba, Milivoja Uroića 9A2RS uslijedila je minuta šutnje za sve preminule članove kluba u protekloj godini.( Josip Kohek,Vlado Sambolek i Boris Batrla)

Prijedlog dnevnog reda nazočni članovi bez dopune i promjene usvojili su jednoglasno.

Ad.2 Na prijedlog predsjednik Kluba, Milivoja Uroića 9A2RS u radno predsjedništvo jednoglasno izabrani Stjepan Hrasnik 9A3DPS, Milan Potočki 9A3FG, a za zapisničara Zdenka Bogadija 9A3UJ i ovjeritelje zapisnika Sakib Dupanović 9A6GSD i Darko Petranović 9A6RZC, u verifikacjsku komisiju predloženi Marijo Ančić 9A4AM, Josip Bistrović 9A3GBS i Milivoj Uroić 9A2RS  što je  jednoglasno usvojeno.

 

Ad.3 Izvješće verifikacijske komisije proćitao je Marijo Ančić 9A4AM. Prema Statutu radio kluba Kutina čl. 29. članove Skupštine s pravom glasa imaju redovni članovi (oni članovi koji su platili članarinu za prošlu 2014 godinu),to je ukupno trideset tri člana, a po članku 30. Nakon jedan sat čekanja od poćetka zasjedanja Skupštine utvrđeno je, od 33 člana na Skupštini prisutno njih 14 koji su platili članarinu i  Skupština može pravovaljano odlučivati i donositi pravovaljane Odluke.

 

Ad.4 Izvještaj o radu kluba u 2013.godini pročitao je predsjednik Milivoj Uroić 9A2RS.

Iz izvještaja se vidi da je klub radio po odobrenim projektima i da je sudjelovao u svim glavnim događanjima u gradu i rad sa mladima.( Izvještaj u prilogu zapisnika)

Financijsko i materijalno izvješće podnio je Ozren Pucarin 9A3DPT uz obrazloženje po stavkama.(Izvještaj u prilogu zapisnika)

 

Ad.5 Izvještaj Nadzornog odbora podnio je Sakib Dupanović 9A6GSD. Iz izvještaja je vidljivo da je poslovanje Kluba po zakonu i da su sve transakcije odobrene od strane Upravnog odbora i u skladu sa planom i programom rada za 2014.godinu.

 

 

Ad.6 Nakon krače rasprave usvojeni su svi izvještaji jednoglasno.

 

Ad.7 Predsjednik Kluba razriješuje stari Upravni odbor i predlaže izbor novog vodstva Kluba.

 

Ad.8 Na prijedlog starog Upravnog odbora daje se na glasanje prijedlog za novi Izvršni odbor Kluba.

Za predsjednika Kluba predlaže se Milivoj Uroić 9A2RS

 

Za članove novog Izvršnog odbora predlažu se: Zdenko Bogadi 9A3UJ,Ozren Pucarin 9A3DPT,Marijo Ančić 9A4AM i Igor Pecko 9A3CPO.

 

U Nadzorni odbor predlažu se: Sakib Dupanović 9A6GSD,Darko Petranović 9A6RZC i Josip Bistrović 9A3GBS.

 

Za inveturnu komisiju prdlažu se: Antun Pezić 9A4BD,Milan Potočki 9A3FG i Stjepan Hrasnik 9A3DPS

U komisiju za rashod predlažu se: Sakib Dupanović 9A6GSD, Ozren Pucarin 9A3DPT i Josip Bistrović 9A3GBS.

 

ODLUKA: Usvojeni su svi prijedlozi jednoglasno.

 

Ad.9 Na prijedlog novo izabranog predsjednika Kluba Milivoja Uroića 9A2RS, Klub če zastupati Milivoj Uroić 9A2RS i Zdenko Bogadi 9A3UJ.

Ad.10 Prijedlog novog Statuta kluba objavljen je trideset dana prije zasjedanja ove Skupštine na Web portalu Kluba. Nakon kraće rasprave usvojen je novi Statut Kluba.

 

ODLUKA : Usvaja se novi Statut Radio kluba Kutina 9A1FAB jednoglasno.

Ad.11 Plan i program rada pročitao je predsjednik Uroić. U planu je prihod od 7.500,00 kn prijenos iz 2014.godinu i 7.500,00 kn plan iz proračuna grada za 2015.godinu  koji će se planski trošiti na projekte odobrene od strane grada po priljevu na žiro račun i po realizaciji plana. Sve transakcije moraju bit odobrene od strane I.O.Kluba.( Financijski plan u prilogu zapisnika)

 

ODLUKA: Plan rada s financijskim planom usvojeni su jednoglasno.

 

Ad.12 Pod točkom razno, a na osnovi Statuta Radio kluba Kutina Čl.54 predlaže se izbor Likvidatora Kluba. Predsjednik Kluba Milivoj Uroić 9A2RS predlaže za  Likvidatora Kluba gospodina Zvonimira Lernatić Dipl.ing.stroj.Prijedlog jednoglasno prihvaćen.

 

ODLUKA: Za likvidatora Radio kluba Kutina jednoglasno je izabran Dipl.ing.stroj.Zvonimir Lernatić

 

Pod točkom razno predlaže se Skupštini da se Antunu Pezić 9A4BD dodijeli plaketa za dugogodišnji rad u Klubu, a naročito za rad s mladima i širenje radioamaterizma među mladima.

 

ODLUKA: Prijedlog se usvaja jednoglasno i predlaže da se plaketa dodijeli na prvoj sjednici Izvršnog odbora.

 

.

 

Skupština završila u 12.30 sati.

 

 

Kutina, 22.Ožujka 2015. Godine

 

 

Zapisnik vodio Zdenko Bogadi 9A3UJ

 

 

 

Zapisnik ovjerili: Sakib Dupanović 9A6GSD,                   Darko Petranović 9A6RZC